آزمون های رشته ی انسانی

« بودجه بندی آزمون های رشته انسانی »

« دانلود دفترچه آزمون های رشته ی انسانی »

« آزمون‌های پایۀ دهم »

آزمون ۱۰۱۱۰ :

دفترچه ی سوال

دفترچه ی پاسخ

آزمون ۱۰۲۱۰ :

دفترچه ی سوال

دفترچه ی پاسخ

آزمون ۱۰۳۱۰ :

دفترچه سوال

دفترچه پاسخ

آزمون ۱۰۴۱۰ :

دفترچه ی سوال

دفترچه ی پاسخ

آزمون ۱۰۵۱۰ :

دفترچه ی سوال

دفترچه ی پاسخ

آزمون ۱۰۶۱۰ :

دفترچه ی سوال

دفترچه ی پاسخ

آزمون ۲۰۱۱۰ :

دفترچه سوال

دفترچه پاسخ

آزمون ۲۰۲۱۰ :

دفترچه سوال

دفترچه پاسخ

« آزمون‌های پایۀ یازدهم »

آزمون ۱۰۱۱۱:

دفترچه سوال

دفترچه پاسخ

آزمون ۱۰۲۱۱:

دفترچه سوال

دفترچه پاسخ

آزمون ۱۰۳۱۱:

دفترچه سوال

دفترچه پاسخ

آزمون ۱۰۴۱۱:

دفترچه سوال عمومی

دفترچه سوال اختصاصی

آزمون ۱۰۵۱۱:

دفترچه سوال

دفترچه پاسخ

آزمون ۱۰۶۱۱:

دفترچه سوال

دفترچه پاسخ

آزمون ۲۰۱۱۱:

دفترچه سوال

دفترچه پاسخ

آزمون ۲۰۲۱۱:

دفترچه سوال

دفترچه پاسخ

آزمون ۲۰۳۱۱:

دفترچه سوال

دفترچه پاسخ

« آزمون‌های پایۀ دوازدهم»

آزمون ۱۰۱۱۲:

دفترچه سوال

دفترچه پاسخ


آزمون ۱۰۲۱۰:

دفترچه سوال

دفترچه پاسخ

آزمون ۱۰۳۱۲:

دفترچه سوال

دفترچه پاسخ

آزمون ۱۰۴۱۲:

دفترچه سوال

دفترچه پاسخ

آزمون ۱۰۵۱۲:

دفترچه سوال

دفترچه پاسخ

آزمون ۱۰۶۱۲:

دفترچه سوال

دفترچه پاسخ

آزمون ۲۰۱۱۲:

دفترچه سوال

دفترچه پاسخ

آزمون ۲۰۲۱۲:

دفترچه سوال

دفترچه پاسخ

آزمون ۲۰۳۱۲:

دفترچه سوال

دفترچه پاسخ

آزمون ۲۰۴۱۲:

دفترچه سوال

دفترچه پاسخ

 

با امتیاز دهی ما را در کیفیت مطالب یاری کنید

مهندس جمالی

237 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...