بارم بندی درس به درس امتحانات نهایی سال سوم رشته انسانی اعلام شده توسط آموزش پرورش

بارم بندی درس به درس امتحانات نهایی سال سوم رشته انسانی اعلام شده توسط آموزش پرورش

بارم بندی درس به درس امتحانات نهایی سال سوم رشته انسانی اعلام شده توسط آموزش پرورش

بارم بندی درس ریاضی رشته انسانی

فصل اول : هفت و نیم نمره

فصل دوم : هفت و نیم نمره

فصل سوم : پنج نمره

بارم بندی درس به درس امتحانات نهایی سال سوم رشته انسانی اعلام شده توسط آموزش پرورش

 

برای دانلود نمونه سوالات امتحانات نهایی سالهای گذشته اینجا را کلیک کنید

بارم بندی فلسفه و منطق رشته انسانی

بارم بندی فلسفه:

فلسفه چیست یک : نیم نمره

فلسفه چیست دو : یک نمره

فلسفه چیست سه : یک نمره

آغاز فلسفه : یک نمره

شهید راه حکمت : یک و نیم نمره

گوهر های اصیل و جاویدان : دو نمره

علت های چهارگانه: دو نمره

 

بارم بندی منطق:

انسان و تفکر ، چگونه تعریف کنیم : یک نمره

رابطه میان دو مفهوم : یک نمره

اقسام ذاتی و عرضی : هفتاد و پنج صدم

اقسام تعریف : هفتاد و پنج صدم

جایگاه قضیه در استدلال ، اقسام قضاياي حملي وشرطي : یک نمره

احکام قضایای حملی : یک و نیم نمره

استدلال (ترکیب قانون مند قضایا ) : نیم نمره

اقسام قیاس : دو نمره

ارزش قیاس : نیم نمره

محتوای استدلال : یک نمره

مغالطه : یک نمره

 

بارم بندی درس به درس امتحانات نهایی سال سوم رشته انسانی اعلام شده توسط آموزش پرورش بارم بندی درس به درس امتحانات نهایی سال سوم رشته انسانی اعلام شده توسط آموزش پرورش

بارم بندی تاریخ ایران و جهان ۲ رشته انسانی

درس اول تا سوم : یک نمره

درس چهارم تا هفتم : یک و نیم نمره

درس هشتم تا یازدهم : دو نمره

درس دوازدهم و سیزدهم : یک و نیم نمره

درس چهاردهم : یک نمره

درس پانزدهم و شانزدهم : هر درس یک و نیم نمره

درس هفدهم تا بیست و ششم : هر درس یک نمره

بارم بندی درس به درس امتحانات نهایی سال سوم رشته انسانی اعلام شده توسط آموزش پرورش

برای خواندن نحوه مطالعه صحیح برای امتحانات نهایی دروس مختلف اینجا را کلیک کنید.

بارم بندی دین و زندگی ۳ رشته انسانی

درس ۱تا۵ : ۴نمره

درس ۶تا ۸ : ۳ نمره

درس ۹و۱۰ : ۳ نمره

درس ۱۱و ۱۲ : ۴ نمره

درس ۱۳ : ۲ نمره

درس ۱۴تا ۱۶: ۴نمره

بارم بندی درس به درس امتحانات نهایی سال سوم رشته ریاضی اعلام شده توسط آموزش پرورش

بارم بندی زبان فارسی تخصصی رشته انسانی

نگارش و انشا : پنج نمره

دستور : هشت نمره

زبان شناسی : چهار نمره

املا و بیاموزیم : سه نمره

بارم بندی درس به درس امتحانات نهایی سال سوم رشته انسانی اعلام شده توسط آموزش پرورش

برای اطلاع از نحوه محاسبه معدل نهایی اینجا را کلیک کنید.

بارم بندی ادبیات فارسی اختصاصی رشته انسانی

نیمه اول کتاب شامل سیزده درس اول میشه و نیمه دوم کتاب از درس چهارده تا آخر کتاب هست. مقصود از درک مطلب ، آوردن متنی از کتاب و طرح چند سوال از محتوای اون هست . دانش ها ادبی شامل : تاریخ ادبیات و درآمد درس ها به همراه بیاموزیم ها و آرایه های ادبی می باشند .

معنی و مفهوم شعر و نثر : نیمه اول : دو نمره / نیمه دوم : چهار نمره

درک مطلب : نیمه اول :یک نمره / نیمه دوم : سه نمره

خود آزمایی ها : نیمه اول : یک نمره / نیمه دوم کتاب : دو نمره

معنی واژه : نیمه اول : نیم نمره / نیمه دوم کتاب : یک و نیم نمره

دانش های ادبی : نیمه اول : نیم نمره / نیمه دوم : دو و نیم نمره

شعر حفظی : فقط نیمه دوم کتاب : دونمره

بارم بندی درس به درس امتحانات نهایی سال سوم رشته انسانی اعلام شده توسط آموزش پرورش

بارم بندی زبان انگلیسی ۳ رشته انسانی

بارم بندی موضوعی زبان انگلیسی سوم:

املا : چهار نمره
واژگان : ده نمره
دستور زبان : نه نمره
نقش های زبانی : چهار نمره
تلفظ : دو نمره
درک مطلب : یازده نمره

بارم بندی درس به درس زبان انگلیسی سوم:

درس اول:سه و بیست و پنج
درس دوم:سه و بیست و پنج
درس سوم: سه و نیم
درس چهارم:ده نمره
درس پنجم:ده نمره
درس ششم:ده نمره

بارم بندی درس به درس امتحانات نهایی سال سوم رشته ریاضی اعلام شده توسط آموزش پرورش

بارم بندی عربی اختصاصی رشته انسانی

بارم بندی درس به درس

درس اول : یک نمره ….. درس دوم : یک نمره

درس سوم: یک نمره ….. درس چهارم : یک نمره

درس پنجم : یک نمره ….. درس ششم : یک نمره

درس هفتم : یک نمره ….. درس هشتم : یک نمره

درس نهم : یک و نیم نمره ….. درس دهم : یک و نیم نمره

درس یازدهم : یک و نیم نمره ….. درس دوازدهم : یک و نیم نمره

درس سیزدهم : یک و نیم نمره ….. درس چهاردهم : یک و نیم نمره

درس پانزدهم : یک و نیم نمره ….. درس شانزدهم : یک و نیم نمره

 

بارم بندی بخش ترجمه = سیزده نمره

ترجمه عبارات شامل متن ها و تمرینات : پنج نمره

سوالات چند گزینه ای در زمینه ترجمه : دو نمره

متن درک مطلب : دو نمره

تصحیح اغلاط کارگاه ترجمه : یک نمره

ترجمه یک واژه فارسی به عربی و سه واژه عربی به فارسی : یک نمره

مترادف و متضاد : نیم نمره

تعریب : نیم نمره

تکمیل ترجمه ناقص : یک نمره

 

بارم بندی بخش قواعد = هفت نمره

یادآوری مباحث گذشته : نیم نمره

شناخت و ساخت فعل معتل : نیم نمره

مفعول مطلق و مفعول له : نیم نمره

توابع : نیم نمره ….. حال : نیم نمره

تمییز: نیم نمره ….. منادی : نیم نمره

استثنا : نیم نمره ….. تعجب و مدح و ذم : نیم نمره

بلاغت : یک نمره …. اعراب و تحلیل صرفی : یک نمره

تشکیل : نیم نمره

 

بارم بندی درس به درس امتحانات نهایی سال سوم رشته انسانی اعلام شده توسط آموزش پرورش

برای اطلاع از زمان و نحوه ثبت نام در امتحانات ترمیم معدل نهایی اینجا را کلیک کنید.

بارم بندی آرایه های ادبی رشته انسانی

درس

نوبت اوّل

نوبت دوّم

۱

٠.۵  

 

 

١.۵

۲

٠.۵

۳

٠.۵

۴

٠.۵

۵

٠.۵

۶

٠.۵
۷ ٠.۵

۸

٢.۵  

٢

۹

٢

۱۰

٢

 

٢.۵

۱۱

٢

۱۲

٢

۱٣

١.۵

٣

۱۴

٢

۱۵

٢.۵
۱۶ ===

٠.۵

۱۷

=== ١
۱۸ ===

١.۵

۱۹ ===

٢

۲۰

=== ١
۲۱ ===

١

۲۲

=== ١

۲۳

===

١

۲۴

===

١
۲۵ === ٠.۵
۲۶ === ٠.۵

بارم بندی درس به درس امتحانات نهایی سال سوم رشته انسانی اعلام شده توسط آموزش پرورش

بارم بندی جغرافیا۲ رشته انسانی

فصل اول : دو و هفتاد و پنج صدم

فصل دوم : یک و هفتاد و پنج صدم

فصل سوم : دو و هفتاد و پنج صدم

فصل چهارم : دو و بیست و پنج صدم

فصل پنجم : دو و بیست و پنج صدم

فصل ششم : سه و نیم نمره

فصل هفتم : دو و هفتاد و پنج صدم

فصل هشتم : دو نمره

بارم بندی درس به درس امتحانات نهایی سال سوم رشته انسانی اعلام شده توسط آموزش پرورش

 

 

بارم بندی جامعه شناسی۲ رشته انسانی

درس اول تا چهارم : هر درس یک نمره

درس پنجم تا نهم : هر درس یک و نیم نمره

درس دهم و یازدهم : هر درس دو نمره

درس دوازدهم تا شانزدهم : هر درس یک و نیم نمره

بارم بندی درس به درس امتحانات نهایی سال سوم رشته انسانی اعلام شده توسط آموزش پرورش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *