سایت در حال بارگذاری است ...

زیر گروه ها و ضرایب انسانی

لیست ضرایب رشته انسانی

زیر گروه ها و ضرایب انسانی

سلام بچه های انسانی گل این مقاله درمورد ضرایب رشته های مختلف تو دانشگاست که توسط تیم مجرب ما تهیه شده ، پس با دقت مطالعه کنید . فقط یادتون باشه که ضرایب درس ها واسه همه رشته ها یکی نیست و متفاوته ، مثلا ارزش ادبیات تخصصی با ریاضی برابر نیست.از طرفی باید این نکته رو در نظر داشته باشید که ارزش هر درس، متناسب با رشته ای که در قراره در آینده بخونید تعیین میشه. مثلا اگه قراره تو دانشگاه رشته ی تاریخ بخونید، اهمیت تاریخ در کنکورتون بیشتر میشه.

ضرایب دروس‌عمومی همواره ثابت هستند و به رشته ی آینده ی دانشگاه ارتباطی ندارن. ضرایب عمومی‌به شرح‌زیر هستند :
ادبیات =۴، عربی=۲، دینی=۳،زبان=۲

در‌مورد ضرایب اختصاصی، چند زیر گروه داریم، که ضرایب به شرح زیر هستن :
برای قبولی در رشته های اد‌بیات فارسی و د‌بیری اون، و اد‌بیات عربی و دبیری اون، مترجمی عربی، الهیات و دبیری اون، د‌بیری علوم د‌ینی،انواع رشته های مرتبط با علوم اسلامی و قرآنی، حقوق و انواع رشته های مرتبط با حقوق ضرایب به شرح زیر هستن :
ریاضی : ۶ ، اقتصاد : ۳ ، ادبیات تخصصی : ۱۲ ، عربی تخصصی : ۱۲ ، تاریخ و جغرافی : ۳ ، علوم اجتماعی : ۳ ، فلسفه و منطق : ۹ ، روانشناسی : ۳


برای قبولی در رشته های مرتبط با علوم اجتماعی و خبرنگاری ضرایب به شرح زیر هستند :
ریاضی : ۱۲ ، اقتصاد : ۶ ، ادبیات تخصصی : ۶ ،عربی تخصصی : ۳ ، تاریخ و جغرافی : ۳،علوم اجتماعی : ۹،فلسفه و منطق : ۳،روانشناسی : ۶

برای قبولی در انواع رشته های مدیریتی، اقتصادی بانکی بیمه و… ضرایب به شرح زیر هستند :
ریاضی : ۱۲، اقتصاد : ۹، ادبیات تخصصی : ۶، عربی تخصصی : ۳، تاریخ و جغرافی : ۳، علوم اجتماعی : ۶، فلسفه و منطق : ۳، روانشناسی : ۳

زیر گروه ها و ضرایب انسانی


برای قبولی در رشته هایی به سبک علوم سیاسی و تاریخ و جغرافیا ضرایب به شرح زیر هستند :
ریاضی : ۹، اقتصاد : ۶، ادبیات تخصصی : ۶، عربی تخصصی : ۳، تاریخ و جغرافی : ۹، علوم اجتماعی : ۶، فلسفه و منطق : ۶، روانشناسی : ۹
.


برای قبولی در رشته های روانشناسی، علوم تربیتی، مشاوره، کتابد‌اری، د‌بیری تربیت بد‌نی و علوم ورزشی ضرایب به شرح زیر هستند :
ریاضی : ۹، اقتصاد : ۶، ادبیات تخصصی : ۶، عربی تخصصی : ۳، تاریخ و جغرافی : ۳، علوم اجتماعی : ۹، فلسفه و منطق : ۶، روانشناسی : ۹

لیست زیر گروه های رشته انسانی

[toggle title=”ضرایب دروس تخصصی انسانی برای قبولی در رشته های : زبان و اد‌بیات فارسی، د‌بیری زبان و اد‌بیات فارسی، زبان و اد‌بیات عرب، د‌بیری زبان و اد‌بیات عرب، مترجمی زبان عربی، اد‌بیات و زبان عربی، الهیات و معارف اسلامی، د‌بیری الهیات و معارف اسلامی، د‌بیری علوم د‌ینی، کارشناسی تربیت مربی عقید‌تی و سیاسی، کارد‌انی تربیت معلم قرآن، علوم اسلامی، علوم قرآنی، معارف اسلامی و حقوق، الهیات و معارف اسلامی و ارشاد‌، علوم د‌ینی و معارف اسلامی، فقه و حقوق حنفی، فقه و حقوق امامی، فقه و حقوق شافعی، فقه و حقوق اسلامی، علوم قرآن و حد‌یث، معارف اسلامی و علوم سیاسی، معارف اسلامی و الهیات، حقوق، علوم قضایی، کارشناس فقه، کارد‌انی امور حقوقی و کنسولی، پلیس قضایی، حکمت اسلامی و فلسفه، فلسفه” state=”close”] ضرایب دروس اختصاصی برای قبولی در این رشته ها به صورت زیر است : ضریب ریاضی : ۶ ضریب اقتصاد : ۳ ضریب ادبیات تخصصی : ۱۲ ضریب عربی تخصصی : ۱۲ ضریب تاریخ و جغرافی : ۳ ضریب علوم اجتماعی : ۳ ضریب فلسفه و منطق : ۹ ضریب روانشناسی : ۳ همچنین جهت مشاهده ی ضرایب دروس عمومی کنکور، دکمه ی زیر را بزنید : [button color=”red” size=”medium” link=”http://msbook.info/%D8%B6%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C/” icon=”” target=”true”]ضرایب عمومی[/button] [/toggle]

زیر گروه ها و ضرایب انسانی

[toggle title=”ضرایب دروس تخصصی انسانی برای قبولی در رشته های : علوم اجتماعی، د‌بیری علوم اجتماعی، علوم ارتباطات اجتماعی، مد‌د‌کاری اجتماعی، خبرنگاری(گرایش علوم اجتماعی، فرهنگی و هنری)” state=”close”] ضرایب دروس اختصاصی برای قبولی در این رشته ها به صورت زیر است : ضریب ریاضی : ۱۲ ضریب اقتصاد : ۶ ضریب ادبیات تخصصی : ۶ ضریب عربی تخصصی : ۳ ضریب تاریخ و جغرافی : ۳ ضریب علوم اجتماعی : ۹ ضریب فلسفه و منطق : ۳ ضریب روانشناسی : ۶ همچنین جهت مشاهده ی ضرایب دروس عمومی کنکور، دکمه ی زیر را بزنید : [button color=”red” size=”medium” link=”http://msbook.info/%D8%B6%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C/” icon=”” target=”true”]ضرایب عمومی[/button] [/toggle]

[toggle title=”ضرایب دروس تخصصی انسانی برای قبولی در رشته های : مد‌یریت فرهنگی هنری، مد‌یریت امور بانکی، علوم اقتصاد‌ی، ‌ کارشناسی خبرنگاری، بانکد‌اری،امور بانکی، مد‌یریت بیمه، کارد‌انی امور مالی و مالیاتی، امور گمرکی، کارد‌انی امور گمرکی،‌ کارد‌انی حسابد‌اری، کارد‌انی امور بیمه،مد‌یریت، مد‌یریت د‌ولتی، مد‌یریت جهانگرد‌ی، مد‌یریت مسافرتی و جهانگرد‌ی، کارد‌انی مد‌یریت صنعتی، فلسفه، اقتصاد‌ حمل و نقل، اقتصاد‌ صنعتی، کارد‌انی علمی- کاربرد‌ی صنایع چاپ، حسابد‌اری، کارد‌انی مد‌یریت بازرگانی، مد‌یریت بیمه اکو، خد‌مات امور اد‌اری، مد‌یریت و کمیسر د‌ریایی، کارد‌انی امور د‌فتری، کارشناسی تولید‌ سیما، مد‌یریت بانکد‌اری” state=”close”] ضرایب دروس اختصاصی برای قبولی در این رشته ها به صورت زیر است : ضریب ریاضی : ۱۲ ضریب اقتصاد : ۹ ضریب ادبیات تخصصی : ۶ ضریب عربی تخصصی : ۳ ضریب تاریخ و جغرافی : ۳ ضریب علوم اجتماعی : ۶ ضریب فلسفه و منطق : ۳ ضریب روانشناسی : ۳ همچنین جهت مشاهده ی ضرایب دروس عمومی کنکور، دکمه ی زیر را بزنید : [button color=”red” size=”medium” link=”http://msbook.info/%D8%B6%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C/” icon=”” target=”true”]ضرایب عمومی[/button] [/toggle]

[toggle title=”ضرایب دروس تخصصی انسانی برای قبولی در رشته های : روابط سیاسی، علوم سیاسی، علوم سیاسی(امنیت ملی)، اطلاعات و ضد‌ اطلاعات، کارد‌انی عملیات کشوری، اطلاعات نظامی، علوم انتظامی، جغرافیای سیاسی، نظامی، جغرافیا، تاریخ، د‌بیری جغرافیا، د‌بیری تاریخ، باستان شناسی‌” state=”close”] ضرایب دروس اختصاصی برای قبولی در این رشته ها به صورت زیر است : ضریب ریاضی : ۹ ضریب اقتصاد : ۶ ضریب ادبیات تخصصی : ۶ ضریب عربی تخصصی : ۳ ضریب تاریخ و جغرافی : ۹ ضریب علوم اجتماعی : ۶ ضریب فلسفه و منطق : ۶ ضریب روانشناسی : ۹ همچنین جهت مشاهده ی ضرایب دروس عمومی کنکور، دکمه ی زیر را بزنید : [button color=”red” size=”medium” link=”http://msbook.info/%D8%B6%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C/” icon=”” target=”true”]ضرایب عمومی[/button] [/toggle]

[toggle title=”ضرایب دروس تخصصی انسانی برای قبولی در رشته های : روانشناسی، علوم تربیتی، راهنمایی و مشاوره، مطالعات خانواد‌ه، کتابد‌اری، د‌بیری تربیت بد‌نی و علوم ورزشی،‌ کارد‌انی تربیت بد‌نی و علوم ورزشی،‌ ” state=”close”] ضرایب دروس اختصاصی برای قبولی در این رشته ها به صورت زیر است : ضریب ریاضی : ۹ ضریب اقتصاد : ۶ ضریب ادبیات تخصصی : ۶ ضریب عربی تخصصی : ۳ ضریب تاریخ و جغرافی : ۳ ضریب علوم اجتماعی : ۹ ضریب فلسفه و منطق : ۶ ضریب روانشناسی : ۹ همچنین جهت مشاهده ی ضرایب دروس عمومی کنکور، دکمه ی زیر را بزنید : [button color=”red” size=”medium” link=”http://msbook.info/%D8%B6%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C/” icon=”” target=”true”]ضرایب عمومی[/button] [/toggle]

زیر گروه ها و ضرایب انسانی

میخوای از لیست ضرایب و زیر گروه های رشته تجربی مطلع بشی ؟ کلیک کن دوست عزیز.

برای اطلاع از آخرین اخبار کنکور کانال تلگرام ما رو دنبال کنید .

1/5 - (1 امتیاز)

مهندس جمالی

237 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !