شرایط و نحوه ی استفاده از تک ماده و تبصره در پیش دانشگاهی

شرایط و نحوه ی استفاده از تک ماده و تبصره در پیش دانشگاهی

شرایط و نحوه ی استفاده از تک ماده و تبصره در پیش دانشگاهی

تبصره اول:

کسایی که توی چند تا از درسهاشون توی نیمسال اول نمره قبولی نمیگیرن، باید سر کلاس ها حاضر بشن و امتحان دروس نیمسال دوم رو شرکت کنن و بعد از اون توی امتحانات جبرانی اسفندماه شرکت کنن، اگه باز هم قبول نشدن باید توی امتحانات جبرانی تیرماه شرکت کنن!

تک ماده

تبصره دوم:

اگه کسی توی امتحانات نیمسال دوم نمره قبولی نگرفت باید توی امتحانات جبرانی تیرماه شرکت کنه و نمره قبولی بگیره!

 

تبصره سوم:

اگه کسی توی یک یا چندتا از درسهای نیمسال اول یا دوم و یا امتحانات جبرانی نمره قبولی نگیره، باید سال بعدی مابقی دروسش رو توی پیش دانشگاهی های بزرگسالان بگذرونه یا بصورت داوطلب آزاد دروسش رو پاس کنه! اگر باز هم توی بعضی از درسها نتونه پاس بشه باید از سال بعد فقط بصورت داوطلب آزاد درسهارو قبول بشه. (فقط توی دروسی که نمره قبولی نیاورده باید شرکت کنه)

 

تبصره چهارم:

ممکنه هر سال بعضی از امتحانات جبرانی، بصورت هماهنگ برگزار بشه!

 

برای دانلود سوالات کنکورهای سالهای گذشته برای رشته تجربی اینجا کلیک کنید.

شرایط و نحوه ی استفاده از تک ماده و تبصره در پیش دانشگاهی

ماده های شرایط قبولی و استفاده از تک ماده

 

ماده هیجده:

درهرنیمسال ارزیا بی پیشرفت تحصیلی درهردرس بر ا ساس میزان حضور و فعالیت درکلاس انجام تکالیف درسی ونتایج ا متحانات میان نیمسال و پا یا ن نیمسال صورت می گیرد وبرگزاری امتحان پایان نیمسال برای هر درس ا لزا می است .

نمره هر درس عبارت از مجمو ع نمره میان نیمسال وپایان نیمسال است وسهم ارزشیا بیهای انجام شده درطول نیمسال ۲۵% کل نمره ( ۵نمره از ۲۰نمره) خواهدبود .

تبصره : سؤال امتحان جبرانی بر مبنای بیست نمره طرح می شود ونمره میان نیمسال نخواهد داشت .

ماده نوزده :

امتحانات پایان نیمسال از تمام محتوای مواد درسی با سؤا لاتی که توسط مدرسین مربوط و زیر نظر رئیس مرکز تعیین می شود با نظا رت اداره آ موزش وپرورش محل بر گزار میشود وبر اساس این امتحانات برای هر درس یک نمره مستقل بعنوان نمره امتحان پا یان نیمسال آن درس منظور می شود.

اوراق امتحانی حد اکثر تا یک هفته پس از انجام امتحان هر درس توسط مدرس مربوط وزیر نظر رئیس

مرکز تصحیح وپس از ثبت نمره دانش آ مو زان در سیا هـه نمرات ( لیست نمرا ت ) و امضاء به دفتر مرکز تحویل می شود . رئیس مرکز می تواند با مسؤو لیت خود اور اق امتحانی را جهت تصحیح در خارج از محل مرکز، در اختیار مدرسین قـــــــــرار دهــــــــــــد.

 

 

برای دانلود سوالات کنکورهای سالهای گذشته در رشته ریاضی اینجا کلیک کنید.

ماده بیست:

صرفا دانش آ موزانی که کلیه دروس دوره پیش دانشگا هی را دررشته مربوط بامــوفقیت می گذرانند می توانندمتقاضی شرکت در آ زمون  کنکور ورود به دانشگا ههاومراکز آ موزش عالی شوند.

ماده بیست ویک: مسئوولیت حسن اجرا ی امتحانات واعلام بمو قع نتا یج بعهده رئیس مرکز است و اداره آ موزش وپرورش محل واداره کل آ موزش وپرورش استان واداره کل سنجش وارزشیابی تحصیلی در صورت لزوم می توانند اوراق امتحانی تصحیح شده رامورد بازبینی قرار دهند درصورتیکه در بازبینی اوراق ، نمره دانش آ موزی تغییر یابد ملاک عمل آخرین نمره خواهد بود و موضوع باید کتبا به اطلا ع مدرس مربوط برسد.

 

ماده بیست ودو:

نتیجه امتحانات پس از پایان هر نیمسال تعیین وکتبا به دانش آموز و یا ولی اواعلام میشود

 

ماده بیست وسه:

مهلت اعــتراض به نمرات امتحانـــی دروس کتبی حداکــثر سه روز پس از اعلام نتیجه امتحانات می باشد رئیس مرکز موظف است اوراق امتحانی مربوط را جهت تجدیدنظر در وهله اول در اختیار مصحح مربوط ودر صورت اعتراض مجدد در وهله دوم در اختیار مصحح مربوط و یکنفر از مدرسان همان درس قرار دهد . چنانچه مدرس دیگری از همان درس در آن مرکز نباشد از مراکز دیگری دعوت می آید(۱) نمره ورقه تجدید نظر شده زیر نظر رئیس مرکز وبا امضای مدرسان مربوط ملاک ارزشیابی از آن درس بوده واحتساب آ ن درسیاهه نمرات لازم ا لا جرا است. رئیس مرکز موظف است نتیجه این بررسیهارا حداکثر ظرف مدت ۷روزپس از پایان مهلت اعتراض به دانش آموز اعلام کند

تبصره: نمرات دروس علمی وشفا هی قابل اعتراض و تجدید نظرنمی باشد و نمره اعلام شده قطعی است

 

 

برای دانلود سوالات کنکورهای سالهای گذشته در رشته انسانی اینجا کلیک کنید.

 

ماده بیست وچهار:

نمو نه سیاهه نمرات ( لیست نمرات ) دفتر امتحا نات، کارنامه تحصیلی و گواهینامه پایان دوره پیش دانشگا هی وسایر مدارک تحصیلی توسط اداره کل سنجش وارزشیابی وبا هما هنگی دفتر آموزشهای نظری وپیش دانشگا هی تهیه وبه ادارات کل آموزش وپرورش استانها ابلا غ می شود.

 

ماده بیست وپنچ:

نمرات دانش آ موزان مطابق با لیست ریزنمرات مدرسان به سیستم رایانه ا ی منتقل و دفتر امتحانات، کار نامه تحصیلی ، گوا هینا مه پایان دوره پیش دانشگا هی توسط سیستم رایانه ای صادر و با امضا رئیس ومهر مرکز تائید می شود.

 

ماده بیست وشش:

دفتر امتحانات ومجموعه سیاهه نمرات به وسیله فرد یا افرادی که از طرف اداره کل آ موزش وپرورش استان تعیین می شوند در موعد مقرر بررسی ودفتر امتحانات مسدود وبا امضاء ومهر تائید می شود.

 

ماده بیست وهفت:

اوراق امتحا نی پایان هر نیمسال دانش آ موز بمدت یک سال در مرکز نگهداری و سپس برابر مقررات امحاء می شود ولی سیاهه نمرات دفتر امتحانات جزء اسناد ومدارک تحصیلی محسوب وبطور دائم در مرکز نگهداری خواهد شد.

 

میخوای بدونی شام شب کنکور چی بخوری اینجارو کلیک کن.

شرایط و نحوه ی استفاده از تک ماده و تبصره در پیش دانشگاهی

ماده بیست وهشت :

درپایان هر نیمسال دوره پیش دانشگا هی به دانش آ موزان بر اساس رفتار، اخلاق ورعایت موازین اسلامی و اصول بهداشت ، نظافت شخصی ومیزان مشارک در فعا لیتهای پرورشی و مقررات مرکز وکیفیت حضور وغیاب وگزاشهای رسیده از سوی مدرسان توسط رئیس ومعاون یا معاونان مرکز یک نمره انضباط داده می شود واین نمره در سیاهه مربوط ثبت وبا امضاء رئیس مرکزیا معاون مربوط تسلیم دفتر مرکز می شود.

 

تبصره : نمره انضباط در احتساب معدل کل منظور نمی شود ولی میانگین نمرات انضباط در گواهینامه پایان دوره پیش دانشگا هی ثبت می شود.

 

ماده بیست ونه :

حداقل نمره قبو لی در هردرس ۱۰میباشد ونمرات کلیه دروس اعم از قبولی و مر دودی در کارنامه دانش آ موز ثبت می شود و دانش آ موزی که کلیه واحدهای رشته مربوط را با موفقیت گذرانده باشد فارغ التحصیل محسو ب می شود .

تبصره: حداقل نمره قبولی دروس کارگاه هنر یک وکارکاه هنر دو رشته هنر دوازده می باشد.

 

برای اطلاع از تاثیر معدل و سوابق تحصیلی در کنکور اینجا را کلیک کنید.

ماده سی:

درپایان دوره برای محاسبه معدل کل نمرات هر دانش آ موز، تعداد واحد های هر درس در نمره قبولی آ ن درس ضرب ومجموع حاصل ضربها ی بدست آ مده بر تعداد کل واحدهائی که دانش آموز باید در طول دوره طی نماید تقسیم میشود .

 

ماده سی و یک:

به دانش آ موزانیکه موفق به گذراندن کلیه واحد های درسی دوره پیش دانشگا هی دررشته مربوط شوند با رعایت سایر شرایط وضوابط گوا هینا مه پایان دوره پیش دانشگا هی اعطاء میشود

تبصره : چنانچه دانش آموز واحدهای آ موزشی ایثارگران از کلیه درسهای دوره پیش دانشگا هی رشته مربوط نمره قبولی کسب کرده باشد ودریک عنوان درسی آ خرین نمره وی ۷وبیشتر ومعدل کل وی حداقل۱۰باشد نیز فارغ التحصیل دوره پیش دانشگا هی شناخته خواهد شد. (۱)

 

ماده سی و دو:

امتحانات دروس معارف اسلا می(۱)و(۲) اقلیتهای دینی مندرج در قانون اساسی برابر دستور العملهای خاص وزارت آ موزشوپرورش انجام می شود. این قبیل دانش آ موزان در صورت تمایل می توانند بجای امتحان دروس خاص دانش آموز اقلیتها، همراه سایر دانش آموزان در امتحانات این دروس شرکت کنند.

تبصره : دانش آ موزان اقلیتهای دینی مندرج در قانون اساسی از گذراندن آزمون روخوانی قرآ ن در دوره پیش دانشگا هی(موضوع تبصره یک ماده دوازده) معاف می باشند.

 

میخوای بدونی صبحانه روز کنکور چی خوبه بخوری اینجا رو کلیک کن.

شرایط و نحوه ی استفاده از تک ماده و تبصره در پیش دانشگاهی

 

ماده سی وسه:

برای دارندگان نقض عضو موء ثر در امتحان کتبی، شفا هی وعملی وهمچنین دانش آ موزانی که قبل یادرحین بر گزاری امتحانات دچار سانحه می شوند مدیر مرکز با اطلاع اداره کل آموزش وپرورش استان تسهیلا تی متنا سب با وضع دانش آ موزفراهم می نماید ودر صورت لزوم از امتحانات بخش عملی دروسی که از نظر جسمی قادر به انجام آن نمی باشند، معاف می شوند دراین صورت نمره بخش کتبی یا شفاهی ملاک عمل خواهد بود. در این حالت صورتجلسه ای با امضاء مدیر ودونفر از مدرسان مرکز تنظیم می شودوتسهیلات انجام شده مستند به این ماده را توضیع می دهند و موضوع باید در ستون ملا حظات دفتر امتحانات وکارنامه تحصیلی این قبیل دانش آ موزان درج شود.

 

ماده سی و چهار :

امتحان دانش آموزان وداطلبان آ زاد خارج از کشور وهمچنین داوطلبان آزاد داخل کشور نیز مطابق مفاد این آیین نامه برگزار می شود.

ماده سی وپنچ: نظارت بر حسن اجرای امتحانا ت داخل وخارج از کشور بر عهده اداره کل سنجش وارزشیابی تحصیلی می باشد.

 

شرایط و نحوه ی استفاده از تک ماده و تبصره در پیش دانشگاهی

موفق باشید!

 

شرایط استفاده از تک ماده و تبصره در پیش دانشگاهی

16 نظرات

 1. ینی اگه دانش آموز پیش دانشگاهی تو خرداد قبول نشد و شهریور امتحان داد و قبول شد اونوقت میتونه بره دانشگاه؟ یا فقط باید خرداد قبول شه؟؟

 2. سلام..ممنون از مطلب مفیدتون
  من پشت کنکوری هستم و زمین شناسیه سال پیش دانشگاهی و تک ماده شدم…آیا لازمه که من دوباره امتحان بدم و برای ورود به دانشگاه مشکل ایجاد میکنه؟

 3. ببخشین تو پیش دانشگاهی چند تا تک ماده می تونیم استفاده کنیم؟؟/

 4. سلام نمره ورقه باید بالای ۷ باشه یا نمره ای ک با مستمر جمع میشه ؟؟

 5. ببخشید ینی هیچ راهی نیست اگه زیر ۷ بشیم پاس بشیم با تک ماده یا هر چی؟؟؟؟
  و اکه راهی نیس باید کی امتحان داد؟

  • سلام اگه با مستمر نمرتون ۱۰ بشه مشکلی نیست، حتی اگه ورقه ۵ شده باشید. اما اگر با مستمر زیر ۱۰ بشید و نمره ی ورقه زیر ۷ باشه متاسفانه نمیشه تک ماده کرد و مردود میشید.

 6. سلام من امتحان زيست ٧شدم ولي يدونه تك ماده استفاده كردم براي فيزيك ميتونم زيستم تك ماده كنم؟با مستمر١٠قبول ميشم؟؟؟؟

 7. سلام ببخشيد من شنيدم در پيش دانشگاهي دوتا تك مادهداريم ولي يكيش براي دروس نهايي و يكي براي دروس داخلي درسته ؟!

 8. سلام برای دروس پیش دانشگاهی چندتا تک ماده داریم یکدونه یا دوتا؟؟؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *