گزارش مالی درسبان‌های رشتۀ ریاضی

گزارش مالی درسبان‌های رشتۀ ریاضی

 • 🌹 لطفا پس از ثبت تمامی اطلاعات، در پایان صفحه بر روی گزینۀ ارسال کلیک کنید.🌹

 • ✨ لطفا درصورت وجود پورسانت، عکس فیش واریزی را در تلگرام به آیدی samei_hamyar@ ارسال نمایید.✨

 • ✨ مشخصات درسبان ✨

 • مثال : IR980560082580002260194001 تمامی اعداد و حروف به زبان انگلیسی وارد شود. نوشتن IR ابتدای شماره شبا الزامی است.
 • مثال : 6219861022912579
 • نام و نام خانوادگی را بصورت کامل وارد کنید.
 • ✨ مشخصات دانش‌آموزان ✨

 • ✨ دانش‌آموز شماره 1 ✨

 • به عدد وارد کنید.
 • به عدد وارد کنید.
 • ✨ دانش‌آموز شماره 2 ✨

 • به عدد وارد کنید.
 • به عدد وارد کنید.
 • ✨ دانش‌آموز شماره 3 ✨

 • به عدد وارد کنید.
 • به عدد وارد کنید.
 • ✨ دانش‌آموز شماره 4 ✨

 • به عدد وارد کنید.
 • به عدد وارد کنید.
 • ✨ دانش‌آموز شماره 5✨

 • به عدد وارد کنید.
 • به عدد وارد کنید.
 • ✨ دانش‌آموز شماره 6 ✨

 • به عدد وارد کنید.
 • به عدد وارد کنید.
 • ✨ دانش‌آموز شماره 7 ✨

 • به عدد وارد کنید.
 • به عدد وارد کنید.
 • ✨ دانش‌آموز شماره 8 ✨

 • به عدد وارد کنید.
 • به عدد وارد کنید.
 • ✨ دانش‌آموز شماره 9 ✨

 • به عدد وارد کنید.
 • به عدد وارد کنید.
 • ✨ دانش‌آموز شماره 10 ✨

 • به عدد وارد کنید.
 • به عدد وارد کنید.
 • ✨ دانش‌آموز شماره 11 ✨

 • به عدد وارد کنید.
 • به عدد وارد کنید.
 • ✨ دانش‌آموز شماره 12 ✨

 • به عدد وارد کنید.
 • به عدد وارد کنید.