آزمون درسبان های انتخاب رشته ۱۴۰۱

آزمون درسبان های انتخاب رشته 1401

این فرم جهات اخذ آزمون از درسبان های انتخاب رشته 1401 می باشد . با دقت به همه سوالات پاسخ دهید.
  • در صورتی که هنوز سرگروه شما به شما معرفی نشده 1 را تایپ کنید .
  • به طور کامل و دقیق بفرمایید .
  • با توجه به رشته دبیرستانی خودتان مثلا انسانی
  • راهنمایی : میتوانید توضیح دهید یا به طور فرضی کد رشته بنویسید .