سایت در حال بارگذاری است ...

آزمون درسبان های انتخاب رشته ۱۴۰۱

آزمون درسبان های انتخاب رشته 1401

این فرم جهات اخذ آزمون از درسبان های انتخاب رشته 1401 می باشد . با دقت به همه سوالات پاسخ دهید.
  • در صورتی که هنوز سرگروه شما به شما معرفی نشده 1 را تایپ کنید .
  • به طور کامل و دقیق بفرمایید .
  • با توجه به رشته دبیرستانی خودتان مثلا انسانی
  • راهنمایی : میتوانید توضیح دهید یا به طور فرضی کد رشته بنویسید .