انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۸

راهنمای پر کردن فرم درخواست انتخاب رشته

لطفا فیلد هایی که لزوم به پر کردن ندارید را با * پر کنید.

  نام داوطلب(الزامی)

  نام خانوادگی داوطلب (الزامی)

  شماره شناسنامه داوطلب(الزامی)

  شماره داوطلبی(الزامی)

  سال تولد (الزامی)

  جنسیت (الزامی)

  کد ملی (الزامی)

  استان بومی (الزامی)

  گروه آزمایشی (الزامی)

  رتبه کل در سهمیه (الزامی)

  انتخاب نوع پذیرش (الزامی)
  روزانهشبانهمجازیپیام نورغیر انتفاعیظرفیت مازادکاردانیپردیس

  انتخاب نوع سهمیه (الزامی)

  انتخاب رشته بر اساس اولویت (الزامی)

  رشته 1 (الزامی)

  رشته 2 (الزامی)

  رشته 3 (الزامی)

  رشته 4 (الزامی)

  رشته 5 (الزامی)

  رشته 6 (الزامی)

  رشته 7 (الزامی)

  رشته 8 (الزامی)

  رشته 9 (الزامی)

  رشته 10 (الزامی)

  رشته 11 (الزامی)

  رشته 12 (الزامی)

  انتخاب شهر بر اساس اولویت (الزامی)

  شهر 1 (الزامی)

  شهر 2(الزامی)

  شهر 3(الزامی)

  شهر 4(الزامی)

  شهر 5(الزامی)

  شهر 6(الزامی)
  .

  شهر 7(الزامی)

  شهر 8(الزامی)

  شهر 9(الزامی)

  شهر 10(الزامی)

  شهر 11(الزامی)

  شهر 12(الزامی)

  انتخاب اولویت شهر یا رشته (الزامی)

  ایمیل شما

  شماره تماس ثابت (الزامی)

  شماره همراه (الزامی)