بودجه-بندی-زیست-کنکور
بودجه بندی زیست کنکور

بودجه بندی زیست کنکور

بودجه بندی زیست کنکور :

سلام دوستان، همونطور که میدونید، ضریب درس زیست شناسی در کنکور برابر ۱۲ است و بالاترین ضریب در بین دروس را داراست. بنا بر این باید این درس رو به صورت کاملا دقیق بررسی و تحلیل کنید تا بهترین نتیجه  رو بگیرید. کتاب درسی منبع اول و آخر طرح سوال در کنکور است و نکته ی مهمی که در هنگام مطالعه ی اين درس بايد به آن توجه داشت (مرور) است . زیست شناسی درسی نيست که با يک بار خواندن بتوانیم در آن درصد بالايي کسب کنیم. بنابراين مرورهای متوالی ومفهومی در زیست کنکور در اولويت برنامه‌ها قرار داده شود.

بررسی بودجه بندی زیست کنکور تجربی برای تمام داوطلبان مفید و الزامی است، چرا که داوطلب می تواند با اطلاع از بودجه بندی زیست، برنامه ریزی بهتری برای این درس مهم داشته باشد و از این طریق سکوی پرتابی به سمت قبولی در رشته های محبوب بسازد.

بودجه بندی زیست کنکور یا تعداد سوالات درس زيست شناسی:

تعداد تست های درس زیست شناسی۵٠ تست می باشد، که مدت زمان ٣۷ دقیقه فرصت دارید به سوالات پاسخ دهید.

برای هر تست زیست شناسی ۴۵ ثانیه زمان جهت پاسخگویی پیشنهاد شده است،که یک داوطلب حرفه ای رشته تجربی و داوطلبی که زیست را خیلی خوب خوانده و  از بودجه بندی زیست کنکور اطلاع کافی دارد. باید این ۴۵ ثانیه فرصت برای پاسخگویی هر تست را بصورت زیر مدیریت کند:

 • ۱۵ ثانیه برای خواندن صورت سوال
 • ٣٠ ثانیه برای خواندن گزینه ها
 • ۱۵ ثانیه برای انتخاب گزینه درست و انتقال پاسخ به پاسخبرگ

جهت بررسی مدت زمان پاسخ گویی سایر دروس، میتوانید این مقاله رو بررسی کنید : کنکور چند ساعت است

بودجه بندی زیست شناسی کنکور با توجه به کتابهای درسی :

منابع زیست نظام جديد: (زيست دهم،يازدهم،دوازدهم)

منابع زیست نظام قدیم: (زيست دوم،سوم،پيش)

جهت بررسی کامل منابع کنکور، میتونید این مقاله رو بررسی کنید : منابع کنکور تجربی

دراين درس تقریبا ۵۵ درصد سوالات کنکور ازدروس پايه و ۴۵ درصد سوالات ازدروس پيش دانشگاهی است. بنابر این میشه پیش بینی کرد همین نسبت برای نظام جدید تحصیلی نیز برقرا باشد.

تعداد سوالات زیست دوم دبیرستان در کنکور : ١٣ تا ١٥ سوال

تعداد سوالات زیست سوم دبیرستان در کنکور : ١٧ تا ٢٠ سوال

تعداد سوالات زیست پیش دانشگاهی در کنکور :١٧ تا ٢٠ سوال

با توجه به اینکه برای نظام جدید ها هیچ کنکوری برگزار نشده و اینکه تا زمان برگزاری کنکور، بودجه بندی دروس مشخص نیست، ما باید برای تشخیص بودجه بندی نظام جدید، به نظام قدیم رجوع کنیم و مشابهت سازی کنیم.

احتمال زیاد بودجه بندی زیست  نظام جدید هم به صورت زیر خواهد بود :

تعداد سوالات زیست دهم در کنکور : ١٣ تا ١٥ سوال

تعداد سوالات زیست یازدهم در کنکور : ١٧ تا ٢٠ سوال

تعداد سوالات زیست دوازدهم در کنکور :١٧ تا ٢٠ سوال

بودجه بندی جزیی و ريز به ريز فصلهای زیست شناسی :

توجه داشته باشید که ابتدا بودجه بندی ریز به ریز رو برای نظام قدیم بررسی میکینیم، و با توجه به تحلیلها، برای نظام جدید هم شبیه سازی میکنیم.

چون سازمان سنجش هیچوقت و در هیچ کجا اعلام نکرده که دقیقا تعداد  سوالات از هر فصل چندتاست. بنابر این ما باید طبق آمار سالهای گذشته تخمین بزنیم.

و همچنین برای نظام جدید شبیه سازی دقیق انجام بدیم.

 

ابتدا میریم سراغ بودجه بندی جزیی زیست نظام قدیم :

زیست دوم

فصل اول مولکولهای زیستی

🔴 تارعنکبوت

🔴 عنصر کربن و ویژگیهاش

🔴 درشت مولکولها

🔴 هیدرولیز و سنتز ابدهی

🔴 کربوهیدراتها

🔴 پلی ساکاریدها

🔴 لیپیدها

🔴 فسفولیپید ها موها گ استروئیدها

🔴 پروتئین ها

🔴 آمینو اسید ها با پیوند پپتیدی به هم متصل میشوند

🔴 انواع پروتئین ها

🔴 آنزیمها

🔴 آنزیمها در سلول های انسان

🔴 ویژگی انزیم ها

🔴 عملکرد انزیم ها

🔴 استفاده های انزیم ها

🔴 انواع انزیم ها

🔴 متابولیسم

🔴 ذخیره انرژی توسطATP

 

فصل دوم سفری به درون سلول

🔴 ترکودینا

🔴 میکروسکوپ

🔴 اندازه سلول های مختلف

🔴 اندازه سلول ها بازه ی خاصی دارد

🔴 سلول های پروکاریوتی و ساختار

🔴 سلول های پروکاریوتی و اندامک ها

🔴 غشای سلولی

🔴 سازمان درون سلولی و اجزای گوناگون آن

🔴 دستگاه غشایی درونی

🔴 شبکه اندوپلاسمی زبر

🔴 شبکه اندوپلاسمی صاف

🔴 جسم گلژی

🔴 لیزوزوم

🔴 واکوئل ها

🔴 ارتباط اندامک های دستگاه غشای درونی

🔴 کلروپلاست

🔴 میتوکندری

🔴 خروج و ورود مواد از سلول

🔴 انتشار

🔴 انتشار تسهیل شده

🔴 انتقال فعال

🔴 اسمز

🔴 اسمز در سلولهای انسانی

🔴 اسمز در گیاهان

فصل سوم سازمان بندی سلول ها

🔴 کلنی

🔴 سلول های تخصصی در جانداران

🔴 بافت های جانوری

🔴 بافت پوششی

🔴 بافت پیوندی

🔴 بافت ماهیچه ای

🔴 بافت عصبی

🔴 سازمان بندی سلول های گیاهی

🔴 بافت های زمینه ای

🔴 بافت کلانشیمی

🔴 بافت اسکلرانشیمی

🔴 بافت هادی

🔴 اوند چوبی

🔴 اوند ابکشی

 

فصل چهارم تغذیه و گوارش

🔴 وال گوژپشت

🔴 تغذیه جانوران

🔴 گوارش در جانوران مختلف (آمیب، اسفنج، هیدر، کرم خاکی، گنجشک، ملخ)

🔴 دستگاه گوارش انسان

🔴 ساختار لوله گوارش

🔴 حرکات لوله گوارش

🔴 بزاق

🔴 بلع

🔴 معده

🔴 حرکت معده

🔴 ترشحات معده

🔴 استفراغ

🔴 روده باریک

🔴 شیره پانکراس

🔴 صفرا

🔴 جذب مواد

🔴 روده بزرگ

🔴 دستگاه گوارش علف خواران

🔴 نشخوار کنندگان

 

فصل پنجم تبادل گازها

🔴 دستگاه تنفسی غازهای وحشی

🔴 تنفس تک سلولی ها

🔴 تنفس پوستی

🔴 آبشش

🔴 تنفس حشرات

🔴 مهره داران ساکن خشکی

🔴 دستواه تنفس انسان

🔴 حرکات تنفسی

🔴 حجم های تنفسی

🔴 انتقال گاز در خون

🔴 اعمال مجاری تنفس

🔴 سرفه و عطسه

🔴 تنفس واقعی

🔴 تکلم

 

فصل ششم گردش مواد

🔴 دستگاه گردش مواد

🔴 گردش خون در جانوران مختلف

🔴 عروس دریایی

🔴 گردس خون بازدر خرچنک دراز

🔴 قلب ملخ

🔴 گردش خون بسته در مهره داران

🔴 ماهی

🔴 قلب انسان

🔴 ویژگی ماهیچه قلب

🔴 بافت گرهی

🔴 دریچه های قلب

🔴 صداهای قلب

🔴 کارقلب

🔴 کاردیو گرافی و الکترو کاردیوگرافی

🔴 گردش خون در رگ ها

🔴 توزیع خون  و بافت ها

🔴 فشار سسرخرگی

🔴 گردش خون درمویرگها

🔴 گردس خون در سیاهرگها

🔴 خون و مایع میان بافتی

🔴 گلبول قرمز

🔴 مرگ گلبول قرمز

🔴 زایش گلبول قرمز

🔴 گلبول سفید

🔴 گروه خونی

🔴 انعقاد خون

🔴 دستگاه لنفی

🔴 انتقال مواد درگیاهان

🔴 جذب اب

🔴 اسمز

🔴 مسیر پروتوپلاستی

🔴 مسیر غیر پروتو پلاستی

🔴 حرکت اب در گیاه

🔴 کشیده شدن اب از بالا- هم چسبی کشش-دگر چسبی

🔴 رانده شدن اب از پایین

🔴 فشار ریشه ای

🔴 سلول های نگهبتن و تعریق

🔴 جهت گیری شعاعی

🔴 حباب های هوا

🔴 حرکت مواد الی در گیاه

🔴 مدل جریان فشاری

🔴 درستی مدل جریان فشاری

🔴 شته ها

فصل هفتم تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زاید

🔴 محیط داخلی

🔴 دفع مواد زاید

🔴 دستگاه دفع ادراری در انسان

🔴 تشکیل ادرار

🔴 تراوش

🔴 بازجذب

🔴 ترشح

🔴 تنظیم اسید و باز

🔴 تخلیه ادرار

🔴 دفع مواد زاید گیاهان

فصل هشتم حرکت

🔴 حرکت جانوران مختلف

🔴 مورچه

🔴 حرکت کرم ها

🔴 حرکت با چهار اندام-اسب

🔴 شنا کردن

🔴 پرواز

🔴 انسان

🔴 ماهیچه ها

🔴 ساختار ماهیچه اسکلتی

🔴 انقباض ایزوتونیک و ایزومتریک

🔴 استخوان ها

🔴 بافت استخوانی

🔴 مفصل ها

🔴 انواع مفصل

🔴 رباط ها

🔴 ورزش و نرمش

🔴 حرکت گیاهان

🔴 حرکت فعال

🔴 پیچش

🔴 حرکت های القایی

🔴 گرایشی

🔴 تاکتیکی

🔴 تنجشی

 

 

زیست سوم

فصل یک ایمنی بدن

مکانیسم های دفاع

🔴 دفاع غیر اختصاصی

🔴 نخستین خط دفاع غیر اختصاصی

🔴 دومین خط دفاع غیر اختصاصی

🔴 دفاع اختصاصی

🔴 ایمنی هومورال

🔴 ایمنی سلولی

🔴 بیماری های واگیر

🔴 دستگاه ایمنی و مشکل پیوند عضو

🔴 مبارزه با سلولهای سرطانی

اختلال در دستگاه ایمنی

🔴 خود ایمنی

🔴 ایدز

🔴 دفاع سایر جانداران

فصل دوم دستگاه عصبی

تنظیم عصبی و انواع آن

ساختار و کار نورون ها

🔴 نورون های میلین دار

🔴 فعالیت نورون

ارتباط نورون ها با هم و سلول های غیر عصبی

🔴 آزاد شدن ناقل های عصبی

🔴 اثر مواد اعتیاد اور بر دستگاه عصبی مرکزی

🔴 اعتیاد

🔴 اعتیاد به نیکوتین

🔴 اثرات نیکوتین بر اندامهای بدن

ساختار و کار دستگاه عصبی

🔴 مغز

🔴 مخ

🔴 مخچه

🔴 ساقه ی مغز

🔴 مراکز مغزی دیگر

🔴 نخاع

🔴 محافظت از دستگاه عصبی مرکزی

🔴 دستگاه عصبی محیطی

🔴 دستگاه عصبی پیکری

🔴 دستگاه عصبی خودمختار

🔴 دستگاه عصبی جانوران

🔴 مقایسه ی مغز مهره داران

 

فصل سوم حواس

اندامهای حس

🔴 پوست

🔴 چشم

🔴 بیماری های چشم

🔴 گوش

🔴 حفظ تعادل

🔴 زبان

🔴 بینی

پردازش اطلاعات حسی

🔴 گیرنده های حسی جانوران

🔴 تشخیص تابش های فرابنفش وفروسرخ

🔴 پژواک سازی

🔴 تشخیص میدان های الکتریکی

 

فصل چهارم هورمون ها ودستگاه درون ریز

هورمون ها در اندامها و بافت های خاص ساخته می شوند

🔴 هورمون ها پیک شیمیایی اند

عملکرد هورمون ها

🔴 انواع هورمون

🔴 گیرنده ها

🔴 هورمونن های امینو اسیدی

🔴 هورمون های استروئیدی

🔴 تنظیم ترشح هورمون

غده های درون ریز اصلی بدن

🔴 هیپوتالاموس

🔴 هیپوفیز

🔴 تیروئید

🔴 تنظیم سوخت و ساز و نمو

🔴 تنظیم کلسیم

🔴 پاراتیروئید

🔴 فوق کلیه

🔴 پاسخ آنی

🔴 پاسخ دیرپا

🔴 پانکراس

🔴 تنظیم قند خون

🔴 دیابت شیرین

🔴 پینه آل

 

فصل پنجم ماده ی ژنتیک

درجستجوی ماده ژنتیک

🔴 گریفیت

🔴 ایوری

ساختار شیمیایی نوکلئیک اسیدها

🔴 کشف ساختارDNA

🔴 چارگف

🔴 داده های پرتوایکس

🔴 موریس ویلکینز و روزالین فرانکلین

🔴 واتسون و کریک

🔴 جفت شدن بازها

🔴 همانند سازیDNA

🔴 دوراهی همانند سازی

 

فصل ششم کروموزوم ها و میتوز

کروموزوم ها

🔴 تولید مثل باکتری

🔴 تولید مثل سلولهای یوکاریوتی

🔴 کروموزم های یوکاریوتی

🔴 تعداد و ساختار کروموزوم ها بر رشد و نمو تاثیر میگذارد

🔴 تعداد کروموزوم

🔴 تعیین جنسیت

🔴 تغییر در کروموزوم

 

چرخه سلول

🔴 مراحل

🔴 تنظیم چرخه سلول

🔴 سرطان

میتوز و سیتوکینز

🔴 تشکیل دوک

🔴 مراحل میتوز

🔴 سیتوکینز

 

فصل هفتم میتوز و تولید مثل جنسی

میوز

🔴 تشکیل گامت

🔴 تغییر در تعداد کروموزوم

تولید مثل جنسی و غیر جنسی

🔴 بکرزایی

🔴 انواع تولید مثل غیر جنسسی

 

فصل هشتم ژنتیک و خاستگاه آن

پژوهش های مندل

🔴 مندل و ریاضی

🔴 نخودفرنگی

🔴 ارث رسیدن صفات قابل پیش بینی است

نظریه مندل

🔴 فرضیه مندل

🔴 یافته های مندل به زبان امروزی

🔴 پژوهش های مندل

احتمال وراثت

🔴 تعیین ژنوتیپ

🔴 حساب احتمال

🔴 احتمال وجود الل در یک گامت

🔴 احتمال وقوع دو پیش امد تصادفی بطور همزمان

🔴 دودمانه

🔴 وابسته به جنس

🔴 غالب یا مغلوب

🔴 خالص یا ناخالص

استثنائات غالب مغلوبی

🔴 چندژنی

🔴 غالب ناقص

🔴 هم توانی

🔴 الل چند گانه

🔴 صفات تحت تاثیر محیط

🔴 بیماری ارثی

🔴 تالاسمی

🔴 کم‌خونی داسی شکل

🔴 هموفیلی

🔴 هانتینگتون

🔴 درمان بیماری های ارثی

 

فصل نهم تولید مثل گیاهان

گیاهان از جلبک سبز پرسلولی بوجود امدند

🔴 گیاهان اوندی و بدون اوند، دانه دار و بی دانه

🔴 تناوب نسل گیاهان

تولید مثل جنسی در گیاهان بدون دانه

🔴 خزه

🔴 سرخس

تولید مثل جنسی در گیاهان دانه دار

🔴 بازدانگان

🔴 نهان دانگان

🔴 گل ها و گرده افشان ها

🔴 رویان ها درون دانه ها قرار دارند

تولید مثل غیر جنسی

🔴 تکثیر توسط بخش رویشی در گیاهان

 

فصل دهم رشد و نمو در گیاهان

جوانه زنی

🔴 طول عمر گیاهان

🔴 رشد و نمو

🔴 رشد نخستین

🔴 رشد پسین

🔴 حلقه های سالیانه

🔴 نمو گیاهان پیوسته و برگشت پذیر

🔴 بهسازی گیاهان و روش های ان

تنظیم رشد و نمو گیاهان

🔴 هورمون های گیاهی

🔴 محرک های رشد

🔴 بازدارنده های رشد

🔴 شرایط محیطی رشد گیاهان

 

فصل یازدهم تولید مثل و رشد و نمو جانوران

روش های تولید مثل

🔴 انواع لقاح

تولید مثل انسان

🔴 دستگاه تولید مثلی مرد

🔴اسپرم سازی

🔴انتقال اسپرم و غدد جنسی

🔴 دستگاه تولید مثلی زن

🔴تخمک گذاری

🔴سیکل جنسی زنانه و تنظیم هورمونی آن

🔴 قاعدگی

نمو

🔴 تقسیم و جایگزینی

🔴 دوران بارداری

🔴 سونوگرافی

🔴 بیماری های مقاربتی

 

زیست پیش

فصل یک پروتئین سازی

از ژن تا پروتئین

🔴 رمز های وراثتی

🔴 رابطه بین DNAوپروتئین توسط RNA

🔴 ساختRNAاز رویDNA

🔴 کشف رمزDNA

🔴 ترجمه-آغاز-ادامه-پایان

🔴 گسستگی ژن های یوکاریوتی

تنظیم بیان ژن

🔴 اپران ها در پروکاریوت ها

🔴 تنظیم بیان ژن در یوکاریوت ها

🔴 جهش ها و تولید پروتئین های غیرطبیعی

 

فصل دوم تکنولوژی زیستی

مهندسی ژنتیک

🔴 روش ها و ابزارهای مهندسی ژنتیک

🔴 کلون شدن ژن

🔴 غربال کردن

🔴 استخراج ژن

مهندسی ژنتیک در پزشکی

🔴 داروها و واکسن های حاصل از مهندسی ژنتیک

🔴 ژن درمانی

🔴 مطالعه توالی و جایگاه همه ی ژن های انسان

مهندسی ژنتیک در کشاورزی و دامداری

🔴 اصلاح محصولات گیاهان با انتقال ژن به آن ها

🔴 کشف وکتور گیاهی

🔴 تکنولوژی ژن در دامداری

🔴 تولید پروتئین های مفید از نظر پزشکی

🔴 کلون کردن از سلول های تخصص یافته

 

فصل سوم پیداش و گسترش زندگی

سر آغاز زندگی

🔴 زمین در آغاز فاقد حیات بود

🔴 مواد شیمیایی پایه ای حیات

🔴 سوپ بنیادین

🔴 الگوی حباب

🔴 مولکولهای شیمیایی آلی پیچیده تر شدند

🔴 احتمال تبدیل میکروسفر ها به سلول ها

🔴 نقش احتمالی کاتالیزگرها

🔴 خاستگاه متابولیسم

🔴 خاستگاه وراثت

تکوین جانداران پیچیده تر

🔴 پروکاریوت ها

🔴 اولین یوکاریوت

🔴 میتوکندری ها و کلروپلاست ها

🔴 جانداران پرسلولی

🔴 انقراض گروهی جانداران

گسترش حیات به خشکی ها

🔴 لایه ازن

🔴 جلبک ها و قارچها

🔴 بند پایان

🔴 مهره داران

🔴 ماهی ها

🔴 دوزیستان

🔴 خزندگان

🔴 پستانداران و پرندگان

 

فصل چهارم تغییر و تحول گونه ها

تغییر گونه ها و انتخاب طبیعی

🔴 مشاهدات داروین

🔴 فرآیند تغییر تدریجی گونه ها

🔴 مالتوس

🔴 انتخاب طبیعی

🔴 تحول افکار داروین

🔴 نظریه ترکیبی انتخاب طبیعی

شواهد تغییر گونه ها

🔴 سنگواره ها

🔴 مولکول های زیستی-پروتئین ها – نوکلئیک اسید ها

🔴 کالبد شناسی

🔴 الگوی تغییر تدریجی- الگوی تعادل نقطه ای

🔴 سرعت تغییر

🔴 اطلاعات سنگواره ها

مثالی از تغییر گونه ها

🔴 تغییر چهره جمعیت ها بر اثر انتخاب طبیعی

🔴 ملانینی شدن صنعتی

🔴 انتخاب طبیعی پروانه ها

 

فصل پنجم ژنتیک جمعیت

تعادل در جمعیت ها

🔴 اصل هاردی واینبرگ

🔴چگونگی حل مسائل هاردی واینبرگ

🔴 عوامل موثر در تعادل هاردی واینبرگ

🔴تعداد ناقل تالاسمی در کلاس

🔴 عوامل تغییر دهنده ساختار ژنی جمعیت ها

🔴 جهش

🔴 شارش ژن

🔴 آمیزش غیر تصادفی

🔴 آمیزش همسان پسندانه

🔴 انتخاب طبيعی

چگونگی دگرگونی جمعیت ها براثر انتخاب طبیعی

🔴 توزیع طبیعی

🔴 صفات کمی

🔴 انتخاب جهت دار

🔴 انتخاب پایدارکننده

🔴 انتخاب گسلنده

استمرار گوناگونی در جمعیت ها

🔴 نوترکیبی

🔴 برتری افراد ناخالص

🔴 انتخاب وابسته به فراوانی

گونه زایی

🔴 سازوکار های جدا کننده

🔴 جداسازی بوم شناختی

🔴 جدایی رفتاری

🔴 جدایی زمانی

🔴 جدایی مکانیکی

🔴 جدایی گامتی

🔴 نازیستایی دورگه

🔴 نازایی دورگه

🔴 ناپایداری دودمان دورگه

🔴 گونه زایی دگرمیهنی

🔴 گونه زایی هم میهنی

 

فصل ششم پویایی جمعیت ها و اجتماعات زیستی

🔴 ویژگی های جمعیت ها

🔴 اندازه

🔴 تراکم

🔴 پراکنش

الگوهای رشد جمعیت

🔴 آهنگ رشد جمعیت

🔴 الگوی نمایی رشد جمعیت

🔴 الگوی رشد لجستیک و کاستی های آن

🔴 جمعیت های فرصت طلب و جمعیت های تعادلی

🔴 هرم جمعیت

روابط جانداران در یک اجتماع زیستی

🔴 تحول و تغییر گونه ها در ارتباط با یکدیگر

🔴 روابط میان گونه ها

🔴 تکامل همراه شکار و شکارچی

🔴 رابطه انگلی

🔴 رفاع گیاه در برابر گیاهخواران

🔴 شکستن خطوط دفاعی گیاهان

🔴 گونه های هم زیست

🔴 هم یاری

🔴 هم سفرگی

رقابت

🔴 استفاده مشترک از منابع کمیاب و ایجاد رقابت

🔴 کنام

🔴 تفسیم منابع بین گونه ها

🔴 دسترسی محدود به منابع

🔴 رقابت بدون تقسیم  باعث انقراض

🔴 سازش

🔴 صیادی

🔴 تنوع زیستی و تولید کنندگی

 

فصل هفتم رفتار شناسی

انواع رفتار

🔴 رفتار در پاسخ به یک محرک

🔴 تاثیر وراثت در رفتار

🔴 الگوی عمل ثابت

🔴 یادگیری

🔴 عادی شدن

🔴 شرطی شدن کلاسیک

🔴 آزمون و خطا

🔴 حل مسئله

🔴 نقش پذیری

🔴 رفتار محصول بر همکنش اطلاعات ژنی ویادگیری

تکامل رفتار

🔴 انتخاب طبیعی

🔴 رفتار های مشارکتی

رفتار های جانوری

🔴 رفتار های متنوع

🔴 غذایابی

ارتباط جانواران با هم

🔴 انتخاب جفت

🔴 خصوصیات تعیین کننده انتخاب جفت برای ماده ها

 

فصل هشتم شارش انرژی در جانداران

فتوسنتز

🔴 استفاده از نور خورشید

🔴 فرایند فتوسنتز

🔴 مرحله یک جذب انرژی

🔴 رنگیزه ها

🔴 محل وجود رنگیزه هادر کلرادو پلاست

🔴 مرحله دوم تبدیل نوری به شیمیایی

🔴 مرحله سوم ذخیره انرژی در ترکیب های آلی

🔴 چرخه کالوین

🔴 عوامل موثر برفتوسنتز

🔴 تنفس نوری

🔴 سازگاری ها

🔴 گیاهانC4

🔴 گیاهانCAM

تنفس سلولی

🔴 تولیدATP

🔴 نگاهی به تنفس سلولی

🔴 گلیکولیز

🔴 مرحله دوم تنفس سلولی

🔴 چرخه کربس

🔴 زنجیره انتقال الکترون

🔴 تخمیر

🔴 تخمیر لاکتی

🔴تخمیر لاکتیک اسید

🔴 تخمیر الکلی

🔴 مقایسه انواع تنفس

 

فصل نهم ویروس ها و باکتری ها

ویروس ها

🔴 شکل های مختلف ویروس ها

🔴 همانندسازی ویروسها

🔴 چرخه لیتیک

🔴 چرخه لیزوژنی

🔴 میزبان های ویروسها

🔴 همانند سازی HIVدر سلول انسان

🔴 پریون ها ویروئید ها

باکتری ها

🔴 ساختار باکتری ها ساده از یوکاریوت ها

🔴 ساختار منحصر به فرد باکتری

🔴 گروهبندی باکتری ها برحسب کسب انرژی

🔴 فتوسنتز کننده

🔴 شیمیو اتوتروف

🔴 هترو تروف

🔴 ایجاد بیماری

🔴 استفاده از میزبان به هنوان منبع غذا

🔴 توکسین باکتری ها

🔴 مبارزه با باکتری بیماری زا

🔴 آنتی بیوتیک ها

🔴 اهمیت های باکتری

🔴 فراورده های غذایی وشیمیایی

🔴 استفاده از باکتری ها در استخراج معادن و پاکسازی محیط

 

فصل دهم  آغازیان

ویژگی ها

🔴 تنوع آنها

🔴 ویژگی ها

🔴 نخستین یوکاریوتها

🔴 شباهت میان انها

🔴 تولید مثل

🔴 تولید مثل جنسی در آغازیان تک سلولی

🔴 تولید مثل جنسی در اغازیان پرسلولی

🔴 هم یوغی

گوناگونی اغازیان

🔴 امیب ها

🔴 روزن داران

🔴 دیاتوم ها

🔴 جلبک ها

🔴 جلبک های قرمز

🔴 جلبک قهوه ای

🔴 حرکت اغازیان

🔴 تاژکداران چرخان

🔴 تاژکداران جانور مانند

🔴 اوگلناها

🔴 مژکداران

🔴 آغازیان کپک مانند

🔴 کپک مخاطی سلولی

🔴 کپک مخاطی پلاسمودیومی

🔴 ساختار های مقاوم بعضی اغازیان

اغازیان و سلامتی

🔴 مالاریا

🔴 چرخه زندوی عامل مالاریا

🔴 درمان مالاریا

 

فصل یازدهم قارچ ها

🔴 فرمانرو قارچ ها

🔴 ویژگی های قارچها

🔴 ساختار قارچ

🔴 چگونگی بدست اوردن غذا

🔴 تولید مثل قارچها

گوناگونی قارچها

🔴 دسته بندی براساس تولید مثل

🔴 تولید مثل غیرجنسی

🔴 زیگومیست ها

🔴 آسکومیست ها

🔴 بازیدیو میست ها

همزیستی قارچها

🔴 روابط همزیستی با فتوسنتز کننده ها

🔴 قارچه ریشه ای

🔴 گلسنگ

تعداد سوالات کنکور از هر فصل زیست شناسی دوم دبیرستان :
زیست دوم دبیرستان
زیست دوم دبیرستان
 • ١- مولکول زیستی : ١ تست
 • ۲- سفری به درون سلول : ۱تست
 • ۳-سفری در دنیا جانداران : ۱ تست
 • ۴- گوارش : ۲ تست
 • ۵- تبادل گازها: ۱ تست
 • ۶- گردش مواد: ۵ تست
 • ۷- تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زاید: ۱ تست
 • ۸- حرکت : ۲ تست

……………

تعداد سوالات کنکور از هر فصل زیست شناسی سوم دبیرستان :
 • ١-ایمنی بدن : ۱ تست
 • ۲-دستگاه عصبی : ۱ تست
 • ۳- حواس: ۲ تست
 • ۴- هورمون ها و دستگاه درون ریز: ۲ تست
 • ۵-ماده ژنتیک :١ تست
 • ۶-کروموزوم ها ومیتوز : ۱ تست
 • ۷-میوز وتولیدمثل جنسی : ١ تست
 • ۸-ژنتیک وخاستگاه آن : ۳ تست
 • ۹-تولیدمثل گیاهان : ۲ تست
 • ۱۰-رشدونمو درگیاهان : ۱تست
 • ۱۱- تولید مثل و رشد و نموجانوران : ۲ تست

……………

تعداد سوالات کنکور از هر فصل زیست شناسی چهارم دبیرستان (پیش دانشگاهی) :
زیست پیش دانشگاهی
زیست پیش دانشگاهی
 • ۱-پروتئین سازی: ۲ تست
 • ۲- تکنولوژی زیستی : ۱ تست
 • ۳- پیدایش و گسترش زندگی : ۲ تست
 • ۴- تغییر و تحول گونه ها: ١ تست
 • ۵-ژنتیک جمعیت : ۲ تست
 • ۶- پویایی جمعیت و اجتماعات زیستی : ۱تست
 • ۷- رفتار شناسی : ۱ تست
 • ۸- شارش انرژی در جانداران : ۲ تست
 • ۹- ویروس ها و باکتری ها: ۱ تست
 • ۱۰-آغازیان : ۴ تست
 • ۱۱- قارچ ها: ۱ تست

 

حالا باید بودجه بندی زیست نظام جدید رو تخمین بزنیم :

زیست ۱:

فصل ۱ ـ زیست شناسی، دیروز، امروز و فردا

زیست شناسی چیست؟

محدودۀ علم زیست شناسی

ویژگی های جانداران

سطوح مختلف حیات

یاخته، واحد ساختار و عمل

یگانگی و گوناگونی حیات

زیست شناسی نوین

کل، بیشتر از اجتماع اجزاست

نگرش بین رشته ای

فناوری های نوین

اخلاق زیستی

زیست شناسی در خدمت انسان

تأمین غذای سالم و کافی

حفاظت از بوم سازگان ها، ترمیم و بازسازی آنها

تأمین انرژی های تجدیدپذیر

سلامت و درمان بیماری ها

 

فصل ۲ـ گوارش و جذب مواد

یاخته و بافت جانوری

یاخته

ورود مواد به یاخته و خروج از آن  )انتشار ساده ،انتشار تسهیل شده، اسمز ،انتقال فعّال، اندوسیتوز و اگزوسیتوز)

بافت های جانوری(بافت پوششی، بافت پیوندی، بافت ماهیچه ای، بافت عصبی)

ساختار وعملکرد لولۀ گوارش

ساختار لولۀ گوارش

حرکات لولۀ گوارش

گوارش در دهان

بلع غذا

گوارش در معده

شیرۀ معده

حرکات معده

برگشت اسید معده )ریفلاکس(

گوارش در رودۀ باریک

حرکت های رودۀ باریک

شیرۀ روده

صفرا

سنگ کیسه صفرا

شیرۀ لوزالمعده

گوارش کربوهیدرات ها

گوارش پروتئین ها

گوارش چربی ها

مشاهدۀ درون دستگاه گوارش

جذب مواد و تنظیم فعّالیت دستگاه گوارش

جذب مواد در رودۀ باریک (جذب گلوکز و آمینواسیدها،جذب لیپید ها، جذب آب و مواد معدنی، جذب ویتامین ها)

رودۀ بزرگ و دفع

گردش خون دستگاه گوارش

تنظیم فرایندهای گوارشی

وزن مناسب

تنوع گوارش در جانداران

انواع دستگاه های گوارشی (واکوئل گوارشی، حفرۀ گوارشی،لولۀ گوارش)

دستگاه گوارش گنجشک،ملخ ،کرم و گاو

 

فصل ۳ـ تبادلات گازی

ساز و کار دستگاه تنفس در انسان

چرا نفس می کشیم؟

بخش های عملکردی دستگاه تنفس (بخش هادی، بخش مبادله ای)

حمل گازها در خون

تهویۀ ششی

شش ها

حجم های تنفسی(حجم جاری، حجم ذخیرۀ دمی،حجم ذخیرۀ بازدمی،حجم باقی مانده)

ظرفیت های تنفسی

سایر اعمال دستگاه تنفس(سرفه، عطسه، تکلم)

تنظیم تنفس

تنوع تبادلات گازی

تنفس نایدیسی

تنفس پوستی

تنفس آبششی

تنفس ششی

 

فصل ۴ـ گردش مواد در بدن

قلب

تأمین اکسیژن و مواد مغذی قلب

دریچه های قلب

صداهای قلب

ساختار بافتی قلب

ساختار ماهیچۀ قلب

شبکۀ هادی قلب

چرخۀ ضربان قلب

برو نده قلبی

نوار قلب

رگ ها

سرخرگ ها

فشار خون

مویرگ ها

تبادل مواد در مویرگ ها

سیاهرگ ها

دستگاه لنفی

تنظیم دستگاه گردش خون (نقش دستگاه عصبی خود مختار،نقش هورمون ها،تنظیم موضعی جریان خون در بافت ها،ساز وکارهای انعکاسی برای حفظ فشار سرخرگی)

خون

هماتوکریت

یاخته های خونی قرمز

تنظیم تولید گویچه های قرمز

یاخته های خونی سفید

گِرده ها

تنوع گردش مواد در جانداران

سامانۀ گردش آب

حفرۀ گوارشی

سامانۀ گردش باز

سامانۀ گردش بسته

قلب و سامانه های گردشی در پرندگان و پستانداران

 

فصل ۵- تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد

هم ایستایی و کلیه ها

کلیه ها

ساختاربیرونی و درونی کلیه

گُردیزه )نفرون( ها

گردش خون در کلیه

فرایند تشکیل ادرار و تخلیۀ آن

تراوش

باز جذب

ترشح

تخلیۀ ادرار

ترکیب شیمیایی ادرار و تنظیم آب

تنظیم آب

تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران

در تک یاخته ای ها

در بی مهرگان (نفریدی،غدد شاخکی،لوله های مالپیگی)

در مهره داران

 

فصل ۶  از یاخته تا گیاه

ویژگی های یاختۀ گیاهی

دیوارۀ یاخته ای

ترکیب دیواره تغییر می کند

واکوئل ذخیره ای

رنگ ها در گیاهان

سامانۀ بافتی

سامانۀ بافت پوششی

سامانۀ بافت زمینه ای(پارانشیمی، کلانشیمی،اسکلرانشیم(

سامانه بافت آوندی

ساختار گیاهان

از دانه تا درخت

سرلادِ نخستین ریشه

سرلادِ نخستین ساقه

سَرلاد هایی که بعداً عمل می کنند

کامبیوم آوند ساز

کامبیوم چوب پنبه ساز

سازش با محیط

 

 

فصل ۷ جذب و انتقال مواد در گیاهان

تغذیۀ گیاهی

خاک و مواد مغذی مورد نیاز گیاهان

جذب مواد معدنی در خاک(جذب نیتروژن و فسفر)

بهبود خاک

جانداران مؤثر در تغذیۀ گیاهی

قارچ ریشه ای

همزیستی گیاه با تثبیت کننده های نیتروژن(ریزوبیوم ها و سیانوباکتری ها)

روش های دیگر به دست آوردن مواد غذایی در گیاهان(گیاهان حشره خوار و انگل)

انتقال مواد در گیاهان

انتقال از خاک به برگ

پتانسیل آب

جابه جایی مواد در مسیر کوتاه

انتقال مواد در سطح یاخته ای

انتقال مواد در عرض ریشه

انتقال آب و مواد معدنی در مسیر های بلند

فشار ریشه ای

تعرق

ساختار یاخته های نگهبان روزنه

عوامل مؤثر بر باز و بسته شدن روزنه ها

تعریق

حرکت شیرۀ پرورده

چگونگی حرکت شیرۀ پرورده

 

 

 

 

زیست ۲:

فصل ۱ – تنظیم عصبی

یاخته های بافت عصبی

انواع یاخته های عصبی

پیام عصبی چگونه ایجاد می شود

پتانسیل آرامش

پمپ سدیم  پتاسیم

پتانسیل عمل

گره های رانویه چه نقشی دارند

انتقال پیام

ساختار دستگاه عصبی

دستگاه عصبی مرکزی

حفاظت از مغز و نخاع

مغز

نیمکره های مخ

ساقۀ مغز

مخچه

ساختارهای دیگر مغز(تالاموس، هیپوتالاموس، لیمبیک)

هیپوکامپ

اعتیاد

مواد اعتیادآور ومغز

اعتیاد به الکل

تشریح مغز

نخاع

دستگاه عصبی محیطی(بخش پیکری، بخش خود مختار)

دستگاه عصبی جانوران(شبکۀ عصبی ، طناب عصبی شکمی و پشتی)

 

فصل ۲- حواس

گیرنده های حسی

کار گیرنده های حسی

سازش گیرنده ها

حواس پیکری(گیرند ههای تماسی، دمایی، حس وضعیت و درد)

حواس ویژه

بینایی

ساختار کرۀ چشم

اثر نور بر شبکیه

تطابق

بیماری های چشم(نزدیک بینی و دوربینی، آستیگماتیسم، پیر چشمی)

ساختار گوش

تبدیل صدا به پیام عصبی

حفظ تعادل

بویایی

چشایی

پردازش اطلاعات حسی

گیرنده های حسی جانوران

گیرنده های مکانیکی خط جانبی

گیرنده های شیمیایی در پا

گیرندۀ مکانیکی صدا در پا

گیرنده های نوری چشم مرکب

گیرندۀ فروسرخ مار زنگی

 

 

فصل ۳ – دستگاه حرکتی

استخوان ها و اسکلت

اعمال استخوان ها

انواع استخوان

ساختار استخوان

تشکیل و تخریب استخوان

مفصل

ماهیچه و حرکت

ساختار ماهیچۀ اسکلتی

یاخته ماهیچه اسکلتی

مکانیسم انقباض ماهیچه

توقف انقباض

تأمین انرژی انقباض

انواع یاخته های بافت ماهیچه ای

حرکت در جانوران

 

فصل ۴ – تنظیم شیمیایی

ارتباط شیمیایی

پیک شیمیایی(کوتاه برد و دور برد)

غده های بدن (درون ریز و برون ریز)

غدّه های درون ریز

غده هیپوفیز(بخش پیشین، پسین و میانی)

غده تیرویید

غده های پاراتیرویید

غده لوزالمعده (گلوکاگون و انسولین)

دیابت

غده اپی فیز

گوناگونی پاسخ های یاخته ها به هورمون ها

تنظیم بازخوردی ترشح هورمون ها(فیدبک مثبت و منفی)

ارتباط شیمیایی در جانوران

 

فصل ۵ ایمنی

نخستین خط دفاعی: ورود ممنوع

دفاع غیر اختصاصی (پوست، عرق، مخاط و…)

 

دومین خط دفاعی: واکنش های عمومی اما سریع

خودی و بیگانه

فاگوسیت ها

گویچه های سفید(نوتروفیل، ائوزینوفیل ها،بازوفیل ها،مونوسیت ها، لنفوسیت ها)

پروتئین ها

پاسخ التهابی

تب

سومین خط دفاعی: دفاع اختصاصی

لنفوسیت ها و شناسایی آنتی ژن

نحوۀ عملکرد لنفوسیت B

نحوۀ عملکرد لنفوسیت T

پاسخ اوّلیه و ثانویه در ایمنی اختصاصی

ایمنی فعال و غیر فعال

ایدز

حساسیت

بیماری های خود ایمنی

ایمنی در جانوران

 

فصل ۶ – تقسیم یاخته

کروموزوم

اجزای کروموزوم

تعداد کروموزوم

انسان موجودی دیپلویید

کاریوتایپ

چرخه یاخته ای

میتوز

مراحل میتوز(پروفاز، متافاز، آنافاز، تلوفاز)

تقسیم سیتوپلاسم

تقسیم یاخته، فرایندی تنظیم شده است

عوامل تنظی مکنندۀ تقسیم یاخته

تقسیم بی رویۀ یاخته

تشخیص و درمان سرطان

وراثت و محیط، هر دو در ایجاد سرطان نقش دارند

مرگ برنامه ریزی شدۀ یاخته

میوز و تولید مثل جنسی

میوز یک و دو

تغییر در تعداد کروموزوم ها(پلی پلوئیدی شدن، با هم ماندن کروموزوم ها، )

 

فصل ۷ – تولید مثل

دستگاه تولید مثل در مرد

اجزای دستگاه تولید مثلی مرد

اسپرم زایی

ساختار اسپرم

اندام های ضمیمه

تنظیم فعالیت دستگاه تولید مثل در مرد

دستگاه تولید مثل در زن

تخمدان ها

دورۀ جنسی در زنان

تخمک زایی

چرخهٔ تخمدانی

چرخۀ رحمی

تنظیم هورمونی دستگاه تولید مثل در زن

رشد و نمو جنین

لقاح

وقایع پس از لقاح

تشکیل بیش از یک جنین

کنترل ورود و خروج مواد در جفت

سونوگرافی

تولد  زایمان

تولید مثل در جانوران

لقاح خارجی

لقاح داخلی

هرمافرودیت

بکرزایی

تغذیه و حفاظت جنین

 

 

فصل ۸ – تولید مثل نهان دانگان

تولید مثل غیر جنسی

تکثیر با بخش های رویشی

تکثیر با بخش های تخصص یافته (زمین ساقه، غده، پیاز و ساقۀ رونده)

فنّاوری و تکثیر گیاهان

تولید مثل جنسی

گل کامل و ناکامل

تشکیل یاخته های جنسی

گرده افشانی و لقاح

گل ها و گرده افشان ها

از یاخته تخم تا گیاه

تخم تقسیم می شود

رویش دانه

میوه

پراکنش میوه ها

میوه های بدون دانه

گیاهان یک ساله

گیاهان دو ساله

گیاهان چند ساله

 

فصل ۹ – پاسخ گیاهان به محرک ها

تنظیم کننده های رشد در گیاهان

نورگرایی

محرک های رشد

اکسین ها

سیتوکینین ها: هورمون جوانی

چیرگی رأسی

جیبرلین ها

بازدارنده های رشد(آبسیزیک اسید، اتیلن)

ریزش برگ

پاسخ به محیط

پاسخ به نور

گل دهی در گیاهان

پاسخ به دما

پاسخ به گرانش زمین

پاسخ به تماس

پاسخ هایی از جنس دفاع

تلاش برای جلوگیری از ورود

دفاع شیمیایی

مرگ یاخته ای

جانوران از گیاهان حفاظت می کنند

 

زیست ۳:

فصل ۱- مولکول های اطلاعاتی

نوکلئیک اسیدها

عامل اصلی انتقال صفات وراثتی

ساختار نوکلئیک اسید

تلاش برای کشف ساختار مولکولی دِنا

استفاده از پرتو ایکس برای تهیهٔ تصویر از دِنا

مدل مولکولی دِنا

نکات کلیدی مدل واتسون و کریک

رِنا و انواع آن

ژن چیست؟

دخالت نوکلئوتیدها در واکنش های سوخت و سازی

همانندسازی دنا

همانندسازی حفاظتی

همانندسازی نیمه حفاظتی

همانندسازی غیر حفاظتی

عوامل و مراحل همانندسازی

دوراهی همانندسازی

فعالیت های آنزیم دِنابسپاراز

همانند سازی در پروکاریوت ها و یوکاریوت ها

پروتئین ها

ساختارآمینواسیدها

پیوند پپتیدی

سطوح مختلف ساختاری در پروتئین ها

ساختار اول پروتئین  توالی آمینواسیدها

ساختار دوم  الگوهایی از پیوندهای هیدروژنی

ساختار سوم  تاخورده و متصل به هم

ساختار چهارم  آرایش زیر واحدها

نقش پروتئین ها

آنزیم ها

ساختار آنزیم ها

عملکرد اختصاصی آنزیم ها

عوامل مؤثر بر فعالیت آنزیم ها

 

فصل ۲- جریان اطلاعات در یاخته

رونویسی

دنا چگونه نوع آمینواسیدهای پلی پپتید را تعیین می کند

نقش مولکول رنا به عنوان میانجی

آنزیم های ویژه ای رونویسی را تسهیل می کنند

مراحل رونویسی (آغاز، ادامه، پایان)

فقط یکی از دو رشتهٔ دنا در هر ژن رونویسی می شود

رناهای ساخته شده دچار تغییر می شوند

تغییرات رنای پیک

شدت و میزان رونویسی

به سوی پروتئین

تبدیل زبان نوکلئیک اسیدی رنا به پلی پپتیدی

عوامل لازم در ترجمه

ساختار رنای ناقل

ساختار رِناتَن

مراحل ترجمه( آغاز ،ادامه، پایان)

محل پروتئین سازی و سرنوشت آنها

سرعت و مقدار پروتئین سازی

تنظیم بیان ژن

تنظیم بیان ژن در پروکاریوت ها

تنظیم رونویسی در پروکاریوت ها

تنظیم منفی رونویسی

تنظیم مثبت رونویسی

تنظیم بیان ژن در مرحله رونویسی

تنظیم بیان ژن در مراحل غیررونویسی

 

فصل ۳- انتقال اطلاعات در نسل ها

مفاهیم پایه

گروه های خونی

گروه خونی Rh

بارزیت ناقص

انواع صفات

وراثت صفات مستقل از جنس

صفت وابسته به X

صفات پیوسته و گسسته

صفات تک جایگاهی و چند جایگاهی

اثر محیط

مهار بیماری های ژنتیک

 

فصل ۴- تغییر در اطلاعات وراثتی

تغییر در مادۀ وراثتی جانداران

جهش

انواع جهش (جهش های کوچک، جهش های بزرگ)

پیامدهای جهش بر عملکرد

علت جهش

تغییر در جمعیت ها

تغییر در گذر زمان

انتخاب طبیعی

خزانهٔ ژن

جمعیت در حال تعادل

رانش دگره ای

شارش ژن

آمیزش غیرتصادفی

انتخاب طبیعی

حفظ گوناگونی در جمعیت ها

گوناگونی دگره ای در کامه ها

نوترکیبی

اهمیت ناخالص ها

تغییر در گونه ها

سنگواره ها

تشریح مقایسه ای

ساختارهای وستیجیال

مطالعات مولکولی

گونه زایی

گونه زایی دگرمیهنی

گونه زایی هم میهنی

 

فصل ۵- از ماده به انرژی

تأمین انرژی

تنفس یاخته ای

ATP مولکول پرانرژی

روش های ساخته شدنATP

زیستن با اکسیژن

گلیکولیز

راکیزه مقصد پیرووات

اکسایش بیشتر

چرخه کربس

تشکیل ATP بیشتر

زنجیره انتقال الکترون

مروری بر تنفس یاخته ای

بازده انرژیایی تنفس یاخته ای

تنظیم تنفس یاخته ای: تولیدی اقتصادی

زیستن مستقل از اکسیژن

تخمیر (الکلی، لاکنیک اسید)

تخمیر در گیاهان

پاداکسنده ها

تجمع رادیکال های آزاد

اثر الکل

نقص ژنی

توقف انتقال الکترون

 

فصل ۶- از انرژی به ماده

فتوسنتز

برگ ساختارتخصص یافته برای فتوسنتز

سبزدیسه

فتوسیستم: سامانه تبدیل انرژی

واکنش های فتوسنتزی

واکنش های وابسته به نور: واکنش های تیلاکوئیدی

تجزیه نوری آب

ساخته شدن ATP در فوتوسنتز

واکنش های مستقل از نور: واکنش های تثبیت کربن

چرخه کالوین)گیاهان (C3

اثر محیط بر فتوسنتز

فتوسنتز در شرایط دشوار

تنفس نوری

فتوسنتز در گیاهان C4

فتوسنتز در گیاهان CAM

جانداران فتوسنتزکنندۀ دیگر

شیمیوسنتز

 

فصل ۷- فناوری های نوین زیستی

زیست فناوری و مهندسی ژنتیک

تاریخچه زیست فناوری

مهندسی ژنتیک

مراحل مهندسی ژنتیک

فناوری مهندسی پروتئین و بافت

افزایش پایداری پروتئین ها

مهندسی بافت

یاخته های بنیادی بالغ

یاخته های بنیادی جنینی

کاربردهای زیست فناوری

کاربرد زیست فناوری در کشاورزی

کاربرد زیست فناوری در پزشکی

اهمیت تولید جانوران تراژنی در زیست فناوری

زیست فناوری و اخلاق

 

فصل ۸- رفتارهای جانوران

اساس رفتار

رفتار غریزی

یادگیری و رفتار

خوگیری )عادی شدن(

شرطی شدن کلاسیک

شرطی شدن فعال

حل مسئله

نقش پذیری

برهم کنش غریزه و یادگیری

انتخاب طبیعی و رفتار

زادآوری )تولیدمثل(

غذایابی

قلمروخواهی

مهاجرت

خواب زمستانی و رکود تابستانی

ارتباط و زندگی گروهی

ارتباط بین جانوران

زندگی گروهی

رفتار دگرخواهی

 

 

 

درباره مهندس جمالی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *