بارم بندی امتحانات پیش دانشگاهی

بارم بندی امتحانی فیزیک پیش دانشگاهی رشته ریاضی اعلام شده توسط آموزش پرورش

بارم بندی امتحانی فیزیک پیش دانشگاهی رشته ریاضی اعلام شده توسط آموزش پرورش

بارم بندی امتحانی فیزیک پیش دانشگاهی رشته ریاضی اعلام شده توسط آموزش پرورش فصل اول : یک و بیست و پنج فصل دوم : یک و نیم نمره فصل سوم : یک نمره فصل چهارم : یک و بیست و پنج فصل پنجم : چهار نمره فصل ششم : دو و نیم نمره فصل هفتم : چهار و بیست و …

ادامه مطلب »

بارم بندی امتحانی ادبیات پیش دانشگاهی اعلام شده توسط آموزش پرورش

بارم بندی امتحانی ادبیات پیش دانشگاهی سال چهارم اعلام شده توسط آموزش پرورش نیمه اول کتاب شامل چهارده درس اول میشه و نیمه دوم کتاب از درس پونزده تا آخر کتاب هست. مقصود از درک مطلب ، آوردن متنی از کتاب و طرح چند سوال از محتوای اون هست . معنی و مفهوم شعر و نثر : نیمه اول : …

ادامه مطلب »

بارم بندی امتحانی فیزیک تجربی پیش دانشگاهی اعلام شده توسط آموزش پرورش

بارم بندی امتحانی فیزیک تجربی پیش دانشگاهی اعلام شده توسط آموزش پرورش فصل اول : یک و بیست و پنج فصل دوم : یک و نیم نمره فصل سوم : یک نمره فصل چهارم : یک و بیست و پنج فصل پنجم : چهار نمره فصل ششم : سه نمره فصل هفتم : چهار و نیم نمره فصل هشتم : …

ادامه مطلب »